Menu

Vedtægter

§1

1.1. Klubbens navn er ”Lyngby Boldklub 1921”. Klubben har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, og dens formål er at udbrede kendskab til og færdighed i fodbold og evt. andre idrætsgrene og herigennem fremme interessen for disse samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage del i foreningen og samfundet.

Medlemmerne

§2

2.1. Som medlem kan optages enhver (uberygtet, retskaffen) person, for så vidt vedkommendes forhold til andre sportsklubber, der hører til samme unioner, forbund eller sammenslutninger som Lyngby Boldklub 1921, ikke er til hinder derfor. Personer, der er udelukket af Danmarks Idræts Forbund eller klubber under dette eller lignende forbund, kan ikke optages som medlemmer.

2.2. Klubben består af aktive og passive medlemmer. De aktive medlemmer inddeles i aldersklasser i overensstemmelse med de gældende turneringsregler.

2.3. Hovedbestyrelsen kan udnævne et medlem, der har ydet en særlig indsats, til æresmedlem. En sådan udnævnelse bekendtgøres på den ordinære generalforsamling.

2.4. Hovedbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser for tildeling af hæderstegn til medlemmer, som igennem en årrække har arbejdet til gavn for boldklubben.

Indmeldelsesgebyr og kontingent

§3

3.1. Indmeldelse sker ved indsendelse af elektronisk (eller aflevering af skriftligt) indmeldelsesskema. Herefter udsender klubben kontingentopkrævning inkl. indmeldelsesgebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Ved skift fra anden klub indhenter Lyngby Boldklub 1921 spillercertifikat  fra tidligere klub. Spilleren må ikke spille turnerings- eller pokalkampe, før spillercertifikat er modtaget, og spilleren er registreret i DBU.

3.2. Kontingentet kan automatisk reguleres med op til 4,5 % hvert år enten pr. 1. januar eller 1. juli med minimum 30 dages varsel på klubbens hjemmeside. Ekstraordinære ændringer i kontingentet fastsættes på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal efter bestyrelsens indstilling. Kontingentet forfalder til betaling ved begyndelse af hver betalingsperiode. Restance betragtes som gæld til klubben (jf. § 4). Alle ordinære kontingenter, der ikke betales via bankernes automatiske betalingssystem, pålægges et administrationsgebyr på kr. 25.

3.3. Bestyrelsen kan fritage et medlem, der skriftligt indgiver nærmere motiveret ansøgning derom, for betaling af kontingent, dog højst for et år ad gangen.

3.4. Ved overgang fra en medlemsgruppe til en anden betales intet indmeldelsesgebyr. Ved indmeldelse på ny efter forudgående udmeldelse - herunder også udelukkelse – betales nyt indmeldelsesgebyr.

§4

4.1. Pådrager et medlem sig gæld til klubben, udsendes op til 2 rykkere. Er gælden ikke betalt, inden udløbet af sidste rykkers frist, meddeles det såvel medlem som medlemmets cheftræner, at medlemmet ikke kan deltage i træning og kamp, før gælden er betalt. Er medlemmet stadig i restance ved kontingentperiodens udløb, udmelder kontoret medlemmet.

§5

5.1. Udmeldelse og overflytning til en anden medlemsgruppe (dog ikke fra ungdomsafdeling til seniorafdeling, hvor overflytning sker automatisk) kan kun ske skriftlig til kontoret senest 1 måned inden en betalingsperiodes udløb. Indmeldelsesgebyr og eventuelt forudbetalt kontingent tilfalder klubben.

Generalforsamling

§6

6.1. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

6.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers og maksimum 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden på en af følgende måder via

 1. Ved bekendtgørelse i klubbens medlemsblad,
 2. Ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt stemmeberettiget medlem ved almindelig eller elektronisk post
 3. Ved bekendtgørelse via klubbens hjemmeside samtidig med annoncering i den lokale ugeavis.

6.3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 15. januar forud for generalforsamlingens afholdelse. Alle rettidigt indkomne forslag skal derefter fremgå af indkaldelsen, og indholdet af forslaget skal følge som bilag til indkaldelsen.

6.4. Adgang og stemmeret til klubbens generalforsamlinger har kun medlemmer, der på det tidspunkt, generalforsamlingen afholdes, er fyldt 16 år, som ikke er i gæld til klubben, jf. § 3 og 4, og som har været medlem af klubben i minimum 30 dage forud for generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til hovedbestyrelsen, og kun såfremt Danmarks Idræt Forbunds betingelser i øvrigt opfyldes.

6.5. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningerne. Dog kan hovedbestyrelsen altid forlange skriftlig afstemning. Afstemninger om udelukkelsessager, vedtægtsændringer og klubbens opløsning skal være skriftlige.

6.6. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal (se dog § 14).

6.7. Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forelagte forslag. Til vedtægtsændringers vedtagelse kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer (se dog § 14). Ved udregning af 2/3 majoritet skal det fundne tal forhøjes, såfremt det første ciffer efter kommaet er 5 eller derover.

Af generalforsamlingens forløb optages et referat, der indføres i klubbens forhandlings-protokol og underskrives af sekretæren og dirigenten.

6.8. Foreningens vedtægter lægges på Lyngby Boldklubs hjemmeside, så de er tilgængelige for medlemmerne.

6.9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
  1. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  2. Afdelingsformændene aflægger beretning
  3. Eventuelle andre udvalg aflægger beretning
 3. Behandling af indkomne forslag
 4. Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8
 5. Valg af revisorer, jf. § 10
 6. Eventuelt

Ekstraordinære generalforsamlinger

§7

7.1. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, så ofte hovedbestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer tilstiller hovedbestyrelsen en skriftlig begæring derom, indeholdende oplysninger om de spørgsmål, der ønskes behandlet.

7.2. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker på en af følgende måder:

 1. Ved bekendtgørelse i klubbens medlemsblad
 2. Ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt stemmeberettiget medlem ved almindelig eller elektronisk post
 3. Ved bekendtgørelse via klubbens hjemmeside samtidig med annoncering i den lokale ugeavis.

7.3. Forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage, før den ekstraordinære generalforsamling afholdes, hvorefter endelig dagsorden indeholdende alle rettidigt indkomne forslag bekendtgøres via klubbens hjemmeside senest 4 dage før den ekstraordinære generalforsamling. For så vidt der ikke er indkommet yderligere forslag, anses den første indkaldelse dog for den endelige.

7.4. Bestemmelserne i §§ 6.4-6.7 finder tilsvarende anvendelse på ekstraordinære generalforsamlinger.

§8

8.1. Klubben ledes af en hovedbestyrelse, der består af følgende medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 2-4 bestyrelsesmedlemmer

På lige år vælges formanden og sekretæren for en 2-årig periode

På ulige år vælges næstformand og kasserer for en 2-årig periode.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant vælges for 1 år ad gangen.

Udover de valgte bestyrelsesmedlemmer har den til enhver tid siddende formand for forældreforeningen, jf. § 9.1, en bestyrelsespost med samme indflydelse som de øvrige bestyrelsesmedlemmer – herunder tale- og stemmeret. Denne bestyrelsesmedlemspost tiltrædes automatisk ved tiltrædelse af formandsposten i Forældreforeningen og er således ikke på valg.

8.2. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om at modtage valg til den opstillede post. Genvalg kan finde sted.

8.3. Kommer bestyrelsens medlemmer i antal under 6, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 8.1.

8.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder, der afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

8.5. Klubben forpligtes ved underskrift af formanden i forbindelse med et af nedennævnte medlemmer af bestyrelsen:

Næstformand, Kasserer, Sekretær eller Bestyrelsesmedlem.

Dog kan kassereren egenhændigt hæve eller indsætte på klubbens giro- eller checkkonti efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen.

Udvalg og foreninger i LB 1921

§9

9.1. Forældreforeningen

Der etableres en forældreforening, som forældre til medlemmer under 16 år automatisk er medlem af. Forældreforeningen er etableret med det formål at tilsikre, at medlemmer under 16 år opnår indflydelse i klubben.

§10

10.1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab samt et budget for det efterfølgende år skal foreligges på klubbens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen, og skal på begæring sendes til de medlemmer, som ønsker det. Regnskabet skal indeholde driftsregnskabet og statusopgørelse og skal sammen med budgettet fremlægges på generalforsamlingen.

10.2. Foreningens årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen

§11

11.1. Ændring af klubbens bestående forhold, så som fusion med andre klubber, aftaler om overbygninger, overdragelse af licens, afhændelse eller pantsætning af aktier/anparter, spillested, klubfarve eller logo kan ikke besluttes af bestyrelsen uden at spørgsmålet forud har været forelagt generalforsamlingen som punkt på dagsordenen og er godkendt af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Ordensregler m.v.

§12

12.1. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de fastsatte bestemmelser med hensyn til ordenens opretholdelse såvel i lokalerne som på banerne. Hovedbestyrelsen fastsætter bestemmelser med hensyn til ordenens opretholdelse såvel i lokalerne som på banerne. Hovedbestyrelsen fastsætter endvidere spille- og andre reglementer, for så vidt ikke andre reglementer overflødiggør disse. Overtrædelse af disse bestemmelser kan hovedbestyrelsen straffe med suspension af adgang til at deltage i spillet og til klubbens anlæg etc. - og i gentagelsestilfælde med eksklusion.

12.2. Foruden ovennævnte og de i § 4 nævnte tilfælde kan hovedbestyrelsen ekskludere et medlem af klubben, hvis medlemmet har gjort sig skyldig i groft brud på, hvad der efter almindelig opfattelse regnes for hæderligt og sømmeligt.

12.3. Eksklusion efter denne paragraf kan dog kun finde sted, efter at vedkommende over for hovedbestyrelsen har haft lejlighed til at afgive forklaring og føre eventuelle vidner inden en af hovedbestyrelsen fastsat frist. Endvidere har den ekskluderede ret til at kræve eksklusionen forelagt den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvortil han da skal have adgang. Angående afstemning se § 6.

12.4. Et medlem, der er udelukket i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§13

13.1. For så vidt klubben er medlem af større idrætssammenslutninger, er klubbens medlemmer, trænere m.v. forpligtede til at underkaste sig disses vedtægter og bestemmelser. Ind- og udmeldelse af klubben i sådanne sammenslutninger kan kun ske med generalforsamlingens samtykke med simpelt stemmeflertal.

Klubbens opløsning

§14

14.1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor. Reglen om udregning af stemmetal i § 6 sidste stykke finder anvendelse her. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes på sædvanlig måde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor da bestemmelse kan tages med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

14.2. På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutning om klubbens opløsning nødvendiggjorde salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af formue. Dog afgøres dette ved et simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

 

 

Disse vedtægter, der træder i kraft ved deres vedtagelse, er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 26. februar 2015 og gør tidligere vedtægter ugyldige. 

 

 

 

Nyheder

 • Klubnyt
  Nyt U19/Senior set-up sikrer bedre rammer
 • Klubnyt
  Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Forældreforeningen
 • Klubnyt
  Ny kvindeseniortræner ansat
 • Klubnyt
  Lyngbys trænere på skolebænken
 • Klubnyt
  Invitation til Fodboldskolen 2018
 • Klubnyt
  Fodboldskoletrænere til sommeren 2018 søges