Menu

Talent- & elitearbejde

Mottoer i talentarbejdet

”Så mange som muligt – så længe som muligt!”

Vi ønsker i Lyngby Boldklub at skabe et miljø, hvor så mange som muligt får muligheden for at udvikle sig bedst muligt ud fra det potentiale, den enkelte besidder. Vi håber derved bl.a. at minimere spildet af potentielle talenter - eksempelvis dem der modnes sent - (DIF anslår, at 50% af talentmassen er stoppet med fodbold, inden de fylder 12 år!).

”Både / og!”

Vi arbejder ikke kun på én måde eller én vej. Det er vigtigt for os, at spillerne oplever mange forskellige scenarier i deres børne- og ungdomstid, således de er rustet bedst muligt til livet som elitespiller. Dette gælder sportsligt, men også mentalt og socialt.

”Alle skal have et godt tilbud – men ikke absolut det samme tilbud hele tiden!”

I Lyngby Boldklub er det en målsætning, at alle skal have et godt tilbud, men det udelukker ikke, at nogle spillere får et eller flere ekstratilbud.

U5-U7 En tryg start

Hos vores alleryngste årgange er der ingen decideret fokus på talentarbejde.

Alle aktiviteter tager udgangspunkt i gode oplevelser, erfaringer og udvikling af samtlige spillere i årgangene. Alle skal opleve glæden med bolden og skal opleve en tryg start i Lyngby Boldklub. Differentieringen i træning og stævner tager primært udgangspunkt i kammerater. Og langt de fleste stævner afholdes internt på Lyngby Stadion eller på lokale skoler om vinteren.

U8 – U10 Udvikling inden for årgangene

I U8-U10 arbejder vi med udvikling af spillernes individuelle kropslige og tekniske færdigheder, især med fokus på dribling, finter og vendinger, samt ”atomerne” (1v0, 1v1, 2v1, 1v2 og 2v2) i spillet.

Da alle i årgangene træner og spiller sammen, findes der både potentielle ”elite-” og ”ikke elitespillere” i den daglige træning. Der er ikke en adskillelse af disse i faste grupperinger. Talentarbejdet sker derfor inden for de enkelte årgange.

Inden for årgangene arbejdes der med udvikling ud fra den enkelte spillers aktuelle niveau – der vurderes ud fra en kombination af præstation og potentiale. Der arbejdes ikke med et særskilt ”elitespillerbegreb”, da det endnu ikke er muligt at definere kommende elitespillere på U17- niveau og ældre på dette tidspunkt af børnenes udvikling. I stedet arbejdes der med at vurdere spillernes aktuelle niveau og udvikle den enkelte ud fra dette niveau. Og der arbejdes via differentiering og matchning med at sikre, at alle spillere udvikles bedst muligt, dermed også de spillere, der har elitepotentiale.

Der arbejdes med begyndende differentiering og matchning ud fra niveau fra U8. Mod afslutningen af U10 er differentieringen ”fuldt” implementeret – hvilket betyder, at ved afslutningen på U10, opdeles spillerne i høj grad ud fra deres aktuelle niveau, dog skal betydningen af kammerater fortsat ikke undervurderes i forhold til glæde og fastholdelse, også af de dygtigste. Samtidig holdes fokus på 25-50-25% modellen for den enkelte spiller, dvs. 25% over niveau, 50% på aktuelt niveau, 25% under niveau.

Fra U10 tilbydes der ”Træne Opad”, hvor udvalgte spillere over en periode træner med den ældre årgang. Tilbuddet er dynamisk og er mere et spørgsmål om matchning 25% over niveau end et egentligt elite/talenttilbud.

I forhold til aktiviteter/stævner/kampe arbejdes der med forskellige grupperinger/matchninger og dermed niveauer på hold og enkelte spillere. Og der arbejdes meget bevidst med rotation på pladserne og niveauerne. Det er en vigtig parameter i talentudviklingen i LB, at spillerne bliver omstillingsparate og klar til at påtage sig en stillet udfordring, samtidig med, at de opnår værdifuld erfaring om kravene til og løsningen af opgaverne på forskellige placeringer på banen.

Det er den enkelte spillers muligheder og handlinger, der er i fokus i forhold til elite/talentarbejdet i denne fase af spillernes udvikling. Der arbejdes ikke med faste elitehold, men derimod med at skabe de rigtige udviklingsmuligheder og erfaringsscenarier for alle spillere.

U11 – U13: Arbejde i årgangene samt aktiviteter i klubregi

Fra U11 tager vi næste skridt i udviklingsmodellen. Det næste skridt omhandler, at spillerne skal lære at løse opgaver og situationer flere spillere sammen, det vi kalder ”molekylerne” (de mindste, mest simple) strukturer i spillet, ex. 3v3 og 4v4) eller den relationelle træning. Det betyder, at spillerne nu skal til at se en langt mere kompleks verden, med mange flere muligheder og løsninger end tidligere.

Samtidig begynder henvendelserne fra spillere udefra at tage til. Vi har derfor valgt, at talentarbejdet i dette segment, både foregår i årgangens daglige træning, men i høj grad også uden for årgangen. Dette gøres ved, at spillerne tilbydes forskellige klubrelaterede tilbud, hvor også eksterne spillere er involveret.

Tilbuddene omfatter bl.a.:

  • Træne opad: Udvalgte spillere træner i en periode med på et eller flere ugentlige træningspas hos den ældre årgang. Træne opad er et tilbud til de spillere, vi mener, kan udvikle sig yderligere ved at træne med endnu dygtigere og ældre spillere. Tilbuddet er dynamisk, og vi vurderer løbende, hvem der skal deltage i tilbuddet.

 

  • Teknikskole: I forårs- og efterårssæsonen tilbydes alle U11- og U12-spillere at deltage i Lyngby Boldklubs teknikskole. Kravet for at deltage er, at man kommer for at blive dygtigere, altså at man kan træne, hvilket vil sige, at vores selektionskriterie er motivation og ikke færdigheder. Fokus på teknikskolen er primært den individuelle tekniske udvikling.

 

  • Talentskole: Hver fredag tilbyder Lyngby Boldklub - Talentskolen. Talentskolen er et tilbud til LB spillere i U12 - U14, men også til spillere udefra i de pågældende årgange. Udtagelseskriteriet er som ved Træne opad de LB-spillere, der vurderes at kunne udvikle sig bedst muligt ved at blive matchet i dette miljø. På talentskolen deltager også spillere udefra, se nedenfor.

 

  • Træning med elitetrænere: Lyngby Boldklub råder ud over talentkoordinatoren over en række højtuddannede elitetrænere. Disse ressourcer trækker vi på fra U11-U12 alderen, hvor der en gang om ugen kommer en træner og træner med i årgangens normale træningpas. Den pågældende træner kan enten træne en gruppe af spillere alene eller træne sammen med en af årgangens normale trænere med en lidt større gruppe af spillere, som et led i spiller- og træneruddannelsen.

Hvem der deltager i de forskellige tilbud, er et samarbejde mellem cheftræneren, medtrænerne, U13- koordinatoren og talentkoordinatoren. Det er vigtigt at understrege, at fordi man deltager i et eller flere af ovenstående tilbud er man ikke automatisk elitespiller, men det betyder, at vi vurderer, at den pågældende spiller er klar til flere eller større udfordringer for at udvikle sig bedst muligt på det pågældende tidspunkt.

Trænings- og kampmæssigt deltager årgangene fra U11 i turneringer og stævner på alle niveauer fra de stærkest besatte til turneringer helt på tværs. Dette igen for at give spillerne så mange oplevelser og erfaringer som muligt. Holdene til hver enkelt turnering/stævne udtages ud fra stævnets formodede styrke og de spillere, der er til rådighed.

Spillere udefra:

Fra U11 oplever vi, som andre eliteklubber, en øget opmærksomhed fra spillere udefra. Vi er selvfølgelig glade for, at flere spillere finder vores tilbud interessante og spændende, alligevel har vi valgt en strategi, hvor vi arbejder ud fra, at spillerne bliver i deres egen klub til det rigtige tidspunkt, men samtidig oplever at træne og spille sammen med andre dygtige spillere i Lyngby Boldklub. Vi har valgt denne strategi af to årsager:

  1. Ved at blive hjemme og samtidig træne med i Lyngby Boldklubs forskellige tilbud kan spilleren over en periode få prøvet talentet af, og samtidig finde ud af, om det at være væk fra kammeraterne, spille sammen med nye medspillere og være i et fremmed miljø er til at håndtere
  2. Det giver os chancen for at se og vurdere spilleren i træning og evt. kamp, uden at det kræver en permanent flytning. Derved kan vi vejlede den pågældende spiller bedst muligt den dag, det rigtige tidspunkt indtræffer for enten at skifte eller få besked om, at man ikke skal skifte.

Hvornår det rigtige tidspunkt er for et evt. klubskifte, er forskelligt fra spiller til spiller. Det afhænger af spillerens behov for udvikling, miljø osv. Nogle spillere kan være klar til at flytte tidligt, mens andre kan være inde i et forløb over flere år. En tredje gruppe flytter aldrig, men bliver i egen klub, da de finder ud af, at hjemme er bedst for dem, eller trænerne i LB vurderer, at.den pågældende spiller ikke har elitepotentiale på den længere bane.

Spillere udefra træner typisk med på talentskolen, hvor de således ikke indgår i LB´s årgangstræninger, men i et miljø med både LB-spillere og andre spillere udefra. Nogle spillere vælger dog i en periode at træne flere gange om ugen, således de også møder hverdagen i årgangen, før de tager en endelig beslutning.

Alle ovenstående tilbud og muligheder sker altid i samarbejde med den afgivende klub. Det er ikke muligt for spillere udefra at deltage i træning i LB, uden at det er aftalt med egen klub. LB ønsker ikke, at der skal være noget hemmelighedskræmmeri eller andre finurligheder i forbindelse med spillere udefra.

U13 – U15 Elite: Selektion og opdeling i Elite og ikke-elite.

Fra november måned i U13 – dvs. fra U13½, starter processen med at skabe en egentlig elitetrup og et egentligt elitært træningsmiljø.

I U13½ - U15 arbejdes der med ca. 15-20 spillere i elitetruppen, men det er ikke nødvendigvis de samme 20 spillere, der er med i hele forløbet. Vi oplever i hele perioden en stor søgning fra spillere udefra, der gerne vil prøve lykken, samtidig med at vores scouting intensiveres i disse årgange. Udgangspunktet er dog, at elitesektoren kun prøver at tage de spillere ind udefra, der vurderes, til at have U17-liga potentiale.

Fra U13 begynder vi systematisk at arbejde med formation, dvs. implementeringen af vores spillestil. Elementerne fra de tidligere år skal nu sættes ind og foldes ud i en større mere kompleks ramme, nemlig det færdige spil. Spillesystemerne i 7- og 9-mandsfodbold er valgt ud fra at skabe størst mulig genkendelighed og overførsel til spille- og løbemønstrene i vores foretrukne 4-3-3 system. En begyndende specialisering finder ligeledes sted, og der er øget fokus på den enkelte spillers rollebevidsthed, bl.a. i form af, at der én gang om ugen trænes i individuelle positionsspecifikke færdigheder.

Elitetruppens ugentlige træningsprogram består typisk af tre holdtræninger samt talentskole.

Ønskes der yderligere oplysninger om talent- og elitearbejdet i Lyngby Boldklubs ungdomsafdeling, kan I finde kontaktinformationer HER